Hiểu về nội dung động Facebook – Dynamic Creative

 

Nội dung video:
– A/B Testing nội dung và những hạn chế
– Cơ chế nội dung động Dynamic Creative
– Các loại mục tiêu khả dụng nội dung động
– Ví dụ thực tế đã chạy

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *